Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Deklaracja dostępności Biblioteki Głównej

Deklaracja dostępności Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie została podzielona na 2 części:
 

Deklaracja dostępności serwisu

Biblioteka Główna AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Głównej AGH.
 
 • Data publikacji strony internetowej: 10.2012
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.2021
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Treści niedostępne: 
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.
 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 
 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2023
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Zych
Telefon: 12 617 32 14
 
Każdy ma prawo
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Pawilon U-1
 
1 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
 
Przed głównym wejściem do Biblioteki znajduje się podjazd.
 
2 Dostępność korytarzy, schodów i wind
 
Budynek posiada windę wyposażoną w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a, dostosowaną do samodzielnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dojście do windy z holu głównego poprzez przejście służbowe i dla osób z niepełnosprawnością (szczegółowe informacje w Sali Katalogów na parterze).
 
3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Drzwi prowadzące do pomieszczeń oznaczone są etykietami w alfabecie Braille’a.
Czytelnia książek własnych wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
Na każdym piętrze znajduje się odpowiednio wyposażona toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
W Czytelni Głównej (I piętro p. 123) znajduje się stanowisko komputerowe ze skanerem
i programem pozwalającym na przekształcanie skanowanego tekstu, programem czytającym a także powiększalnik elektroniczny dla osób słabowidzących.
 
4 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się o kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.
 
5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 
Do budynku można wejść z psem asystującym.
 
6 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Oddziałem Udostępniania Zbiorów udo[at]bg.agh.edu[dot]pl.